ro   hu   en          


   Conferences
   
         Historic Structures
         Conference

         
              Home

              News

              Actual Edition
                  Venue
                  Plans                   Participation Requirements                   Registration
                  Deadlines
                  Submit Abstracts

              Sponsors/Organisers

              Post-conference
                  Photo
                  Conference materials
                  Realized program

              Forum

              Conference Publications

              Contact

         Conference Series on
         Theoretical and Practical
         Issues on Built Heritage
         Conservation - Tusnad

         

   Transsylvania Nostra
   Foundation

   
   Hitoric Building
   Conservationists Society

   

   Transsylvania Nostra
   journal

   

   Scientific Activities
   

   Partners
   

Conferences
     Historic Structures Conference
     Post-conference

    PROGRAM REALIZAT • REALISED PROGRAMMEMEGVALÓSULT PROGRAM

WEDNESDAY - SEPTEMBER 19, 2012 • MIERCURI - 19 SEPTEMBRIE 2012 SZERDA - 2012. SZEPTEMBER 19.

Arrival of invited guests and participants • Sosirea invitaţilor şi participanţilorRésztvevők és meghívottak érkezése

THURSDAY – SEPTEMBER 20, 2012 (LOCATION: MINERVA ASSOCIATION – 16, NAPOCA STREET) • JOI – 20 SEPTEMBRIE 2012 (LOCAŢIE: ASOCIAŢIA MINERVA – STR. NAPOCA NR. 16) CSÜTÖRTÖK – 2012. SZEPTEMBER 20. (HELYSZÍN: MINERVA EGYESÜLET – NAPOCA U. 16. SZ.)


800 - 900

Registration of the participants at the place of the conference
Înregistrare
Regisztráció


900 - 1130

Official opening – speeches, synthesis reports
Deschiderea oficială – discursuri, rapoarte de sinteză
Hivatalos megnyitó – köszöntők, összefoglaló jelentések

Chairman * Moderator * Moderátor: Livia BUCȘA (RO)


900 - 930

Welcoming speeches
Discursuri de întâmpinare
Üdvözlő beszédek


930 - 950

SZABÓ Bálint (RO)

Historic Load-bearing Structures and the Society
Structurile portante istorice şi societatea
A történeti tartószerkezetek és a társadalom


950 - 1010

Dan LUNGU (RO)

Classes and Levels of Seismic Design for Historic Buildings and New Constructions
Clase și nivele de protecţie seismică pentru monumente istorice și construcții noi
Történeti és új épületek védelmi osztályai és szintjei


1010 - 1030

Mircea CRIŞAN (RO)

Historic Buildings between Standards, Earthquakes and Principles
Construcţiile monument istoric între norme, cutremure şi principii
Műemléképületek szabályozások, földrengések és elvek hálójában


1030 - 1050

Sergiu Nistor (RO)

Historic Load-bearing Structures, Stars or Victims of Consolidations
Structurile portante istorice, vedete sau victime ale consolidărilor
Történeti tartószerkezetek, a megerősítések hírességei vagy áldozatai


1050 - 1110

MEZŐS Tamás (HU)

The Definition of a Building's Value
Definirea valorilor clădirilor
Épületek értékeinek meghatározása


1110 - 1130

Q/A


1130 - 1200

Coffee break
Pauză de cafea
Kávészünet


1200 - 1330

Module A: Materials and Modelling of the Historic Load-bearing Structures
Modul A: Materialele şi modelarea structurilor portante istorice
A modul: Történeti tartószerkezetek anyagai és modellezése

Chairman * Moderator * Moderátor: Imola KIRIZSÁN (RO)


1200 - 1220

Stefano INVERNIZZI (IT)

Innovative Modelling, Assessment and Reinforcement: The Wooden Dome of the Valentino Castle in Torino
Modelare, evaluare şi consolidare inovativă: bolta de lemn a Palatului Valentino din Torino
Innovatív modellezés, felmérés és megerősítés: a torinói Valentino-palota faboltozata


1220 - 1240

Ligia ANDREICA (RO)

Șimleu Silvaniei: Mechanical Testing for the Addition Mortars at the Inner Ward Ruin - Precinct 1
Șimleu Silvaniei: testarea mecanică a mortarelor pentru zidăria de completare la nivelul ruinei incintei I
Szilágysomlyó: a belső vár kiegészítő falazataihoz ajánlott habarcsok mechanikai tesztelése


1240 - 1300

Hülya DIŞKAYA (TR)

The Wood Species Used in the Earthquake-resistant Traditional Timber Structures in Istanbul
Speciile de lemn folosite în construcțiile tradiţionale, rezistente la curtremur, în Istanbul
A hagyományos, földrengésálló isztambuli faszerkezeteknél használt fafajták


1300 - 1330

Q/A


1330 - 1500

Lunch break
Pauză de masă
Ebédszünet


1500 - 1700

Module B: Case studies: Legislation in Research and Design
Modul B: Studii de caz: legislaţia în cercetare-proiectare
B modul: Esettanulmányok: jogszabályok a kutatásban és tervezésben

Chairman * Moderator * Moderátor: MEZŐS Tamás (HU)


1500 - 1520

MAKAY Dorottya (RO)

Building Pathology and Rehabilitation – a Master’s Course at the Technical University of Cluj-Napoca. An Analysis in Terms of Requirements Specific for Historic Load-bearing Structures
Patologia şi reabilitarea construcţiilor – curs master al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Analiză din punctul de vedere al cerinţelor specifice structurilor portante istorice
Épületpatológia és épülethelyreállítás – a Kolozsvári Műszaki Egyetem mesterkurzusa. A történeti tartószerkezetekre jellemző követelmények szerinti vizsgálat


1520 - 1540

Bogdan DEMETRESCU (RO)

The Swabian Bank in Timişoara and the Serbian Orthodox Episcopal Palace in Timișiora
Banca Şvăbească din Timişoara și Palatul Episcopal Ortodox Sârb din Timișoara
A temesvári Sváb Bank és a Szerb Ortodox Püspöki palota


1540 - 1600

BABOS Rezső (HU) – presented by / prezentat de / előadta: DEVESCOVI József

Legal Regulations on Wood Protection, on the Production and Distribution of Wood Preservatives in the European Union and Hungary
Protecţia lemnului, producerea şi comercializarea soluţiilor de protecţie, legislaţia tehnică a Uniunii Europene şi a Ungariei
A faanyagvédelem, a faanyagvédőszer gyártás és forgalmazás jogi szabályozása az Unióban és Magyarországon


1600 - 1620

Livia BUCŞA (RO)

The Building Biology Survey Outside the Law
Expertiza de biologia construcției în afara legii
Az épületbiológiai szakvélemény a törvényen kívül


1620 - 1700

Q/A


1700 - 1730

Coffee break
Pauză de cafea
Kávészünet


1730 - 1900

Module C: Case studies: The Possibilities of Applying the Legislation in the Implementation Works
Modul C: Studii de caz: posibilitatea aplicării legislaţiei în execuţie
C modul: Esettanulmányok: a jogszabályok gyakorlatba ültetésének lehetőségei

Chairman * Moderator * Moderátor: Mircea CRIŞAN (RO)


1730 - 1900

Emil BANDICI (RO)

Experiences on Site: The Károlyi Manor House in Carei and the Károlyi Castle in Ardud
Experienţe de şantier: castelul Károlyi din Carei şi cetatea Károlyi din Ardud
Építőtelepi tapasztalatok: a nagykárolyi Károlyi-kastély és az erdődi Károlyi-várkastély


1750 - 1810

Ovidiu BREAZ (RO)

Restoration works at the House No 25 of the Small Square, Sibiu, and Related Undesirable Social Impacts
Lucrări de execuţie la reabilitarea imobilului din Piaţa Mică nr. 25, Sibiu, şi influenţe sociale nedorite
A nagyszebeni Kispiactér 25. számú ingatlan helyreállításának kivitelezése és szociális nehézségek


1810 - 1830

Alexandru MARIAN (RO)

The Experience of a Contractor on Moldavian Religious Historic Buildings Structural Design
Experiența unui executant privind soluții constructive aplicate la monumente istorice de cult din zona Moldovei
Moldvai egyházi műemlékek tartószerkezeti rendszerének bemutatása egy kivitelező szemszögéből


1830 - 1850

HALÁSZ Annamária (RO)

Issues Related to the Technical Verification of Interventions on Historic Buildings
Aspecte întâlnite în cursul verificării intervenţiilor asupra monumentelor istorice
A műemléki beavatkozások műszaki ellenőrzése során felmerült problémák


1850 - 1930

Q/A


2000

Reception * Recepţie * Fogadás

FRIDAY – SEPTEMBER 21, 2012 (STUDY FIELD TRIP) • VINERI – 21 SEPTEMBRIE 2012 (VIZITĂ DE STUDIU) PÉNTEK – 2012. SZEPTEMBER 21. (TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)


800

Departure from Cluj-Napoca
Plecare din Cluj-Napoca
Indulás Kolozsvárról


1100 - 1130

Study field trip at the Károlyi Castle in Ardud (Satu Mare Co.)
Vizită de studiu la cetatea Károlyi din Ardud (jud. Satu Mare)
Tanulmányi látogatás az erdődi Károlyi-várkastélynál (Szatmár megye)


1300 - 1500

Study field trip at the Károlyi Manor House in Carei (Satu Mare Co.)
Vizită de studiu la castelul Károlyi din Carei (jud. Satu Mare)
Tanulmányi látogatás a nagykárolyi Károlyi-kastélynál (Szatmár megye)


1700 - 1900

Study field trip at the Military Centre in Zalău (Sălaj Co.)
Vizită de studiu la Centrul Militar din Zalău (jud. Sălaj)
Tanulmányi látogatás a zilahi Megyei Katonai Központnál (Szilágy megye)


1000

Departure to Cluj-Napoca
Plecare către Cluj-Napoca
Indulás Kolozsvárra

SATURDAY – SEPTEMBER 22, 2012 (VENUE: 16, NAPOCA STREET) EUROPEAN HERITAGE DAY • SÂMBĂTĂ – 22 SEPTEMBRIE 2012 (LOCAŢIE: STR. NAPOCA NR. 16) ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI SZOMBAT – 2012. SZEPTEMBER 22. (HELYSZÍN: NAPOCA U. 16. SZ.) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI


900 - 1100

Discussions and presentations on built heritage protection and the society
Discuţii și prezentări pe tema protecţiei patrimoniului construit şi societatea
Beszélgetések és előadások az épített örökségvédelem és a társadalom témakörben

Chairman * Moderator * Moderátor: SZABÓ Bálint (RO)


900 - 1040

Discussions about the study field trip
Discuţii legate de excursia de studiu
Beszélgetések és előadások az épített örökségvédelem és a társadalom témakörben


1040 - 1100

Liviu GLIGOR (RO)

About of the Interaction of Matter of Course between the Civil Society and the Built Heritage
Despre firescul necesar interacţiunii patrimoniului construit cu societatea civilă
Az épített örökség és a civil társadalom természetes kölcsönhatásáról


1100 - 1130

Coffee break * Pauză de cafea * Kávészünet


1130 - 1300

Discussions and presentations on built heritage protection and the society
Discuţii și prezentări pe tema protecţiei patrimoniului construit şi societatea
Beszélgetések és előadások az épített örökségvédelem és a társadalom témakörben

Chairman * Moderator * Moderátor: SZABÓ Bálint (RO)


1130 - 1145

MITRU Ildiko (RO)

Deficiencies in Understanding the Concept of Historic Listed Building by their Owners
Deficiențe în însușirea conceptului de monument istoric de către deținători
Hiányosság a műemlék fogalom elsajátításában a tulajdonosok esetében


1145 - 1000

Mircea HEREȘ (RO)

Iaşi. A Sick Town, with Urban Planning Dreams Abandoned During Its Existence
Iaşiul. Un oraş bolnav cu visuri urbanistice abandonate pe parcursul existenţei sale
Jászvásár. Egy beteg város felhagyott városrendezési álmokkal


1200 - 1215

Şerban STURDZA (RO)

Civil Society and Heritage
Societate civilă şi patrimoniu
Civil társadalom és örökség


1215 - 1230

KÖLLŐ Miklós (RO)

Gheorgheni (Harghita Co.). +/- 1OO years
Gheorgheni (jud. Harghita). +/- 1OO de ani
Gyergyószentmiklós (Hargita megye). +/- 1OO év


1230 - 1330

Discussions * Discuții * Vita


1330 - 1500

Lunch break * Pauză de masă * Ebédszünet


1500 - 1520

Șerban ȚIGĂNAȘ (RO)

Heritage Protection Failed! Long Live Heritage Protection!
Protecția patrimoniului a eșuat! Trăiască protecția patrimoniului
Az örökségvédelem elbukott! Éljen az örökségvédelem!


1500 - 1600

Round table discussions, conclusions, official closing of the event
Dezbateri la masa rotundă, concluzii, încheierea evenimentului
Kerekasztal-beszélgetések, végkövetkeztetések, az esemény hivatalos zárása


1600 - 1800

Organised visit at the Central Park from Cluj and at the Chiosc
Vizită organizată la Parcul central din Cluj și la Chiosc
Szervezett látogatás a kolozsvári Központi parkban és a Kiosznál

Guide * Ghid * Vezető: Adrian BORDA (RO)

home     sitemap     contact